Regulamin użytkowania domku letniskowego „Fajnego domku”

Regulamin

 1. Goście przebywający w Fajnym domku, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domku letniskowych uprawnione są osoby zameldowane.  W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6-8 osób.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 4. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym  nie nastąpiła rezerwacja.
 5. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem umowy najmu
 7. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 8.  Obowiązuje kaucja w wysokości 500-1000 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 9. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji
 10. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu. Na życzenie klienta  zapewniamy ręczniki
 11. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 12. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.
 13. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 14.  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu
 15. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia Fajnego domku prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 16. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 17. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
 18. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.
 19. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 20. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 21. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie przy Fajnym domku lub na parkingu znajdującym się po przeciwnej stronie drogi asfaltowej
 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w Fajnym domku w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.  Miejsce postojowe przy domku jestmiejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 23. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Fajnego domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 24. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 25. Obszar Wilcza Wola należy do  obszaru Natura 2000. Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
 26. Na terenie Fajnego domku obowiązuje zakaz palenia ognisk, po drugiej stronie jeziora Maziarnia jest do tego celu wyznaczone miejsce.
 27. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 28. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 29. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Fajnego domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 30. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie, w przeciwnym wypadku z kaucji potrącona będzie kwota 300 zł. Celem wynajęcia firmy sprzątającej.
 31. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Kierownik  „Fajnego domku”